ЈАВЕН ПОВИК

до заинтересирани компании од секторот за обновливи извори на енергија

 

Се повикуваат компании од секторот за обновливи извори на енергија кои се заинтересирани за воведна информативна обука за новите занимања во секторот кои се однесуваат на хибридните фотоволтаични и термални колектори да се пријават на јавниот повик и да изразат интерес за учество. На оваа обука можат да учествуваат и повеќе вработени лица од пријавената компанија (максимум до 3 учесници).
Обуката има за цел да ги информира учесниците кои вештини, знаења и способности им се потребни за новите занимања и кои се работните процеси на оперативно ниво.

Пријавувањето ќе се одвива по принципот прв-пријавен-прв-услужен до искористување на расположливите места за воведната обука која ќе се одвива онлајн. Предност ќе им се даде на компании чиј менаџмент ќе покаже интерес за новите занимања во овој сектор и кој ќе се обврзи дека обучените лица ќе се вклучат во следните обуки од секторот поврзани со новите занимања.

Воедно се очекува од менаџментот на компаниите да се заинтересирани за вклучување во евентуални идни пилот програми за средно стручно образование на темата со можност за обезбедување на пракса во компанијата. Компаниите својот интерес за учество можат да го пријават ТУКА.

Обуката ќе биде реализирана од експерти од Меѓународниот институт за трансфер на знаења од Република Словенија и Камел солар од Република Северна Македонија.

 

Рок за пријавување: 15.03.2021

Институција која огласува:
Програма за развој на Обединетите нации (УНДП), во рамки на проектот „Премостување на јазот кај вештини за создавање на нови и подобри работни места“, во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија, а со поддршка на Владата на Обединетото Кралство на Велика Британија и Северна Ирска.

Јавниот повик се објавува во рамки на проектот „Премостување на јазот кај вештини за создавање на нови и подобри работни места“, во партнерство со Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.Детални информации можат да се добијат на контакт телефон: 072/261-345, како и на веб страницата www.mk.undp.org и на специјализираниот портал: www.skills4future.mk

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THIRRJE PUBLIKE

kompanive të interesuara nga sektori i energjisë së rinovueshme
 

Ftohen kompani nga sektori për burime të rinovueshme të energjisë të cilët janë të interesuar për trajnim hyrës informativ për profesione të reja në sektor që kanë të bëjë mekolektorë fotovoltaikë dhe termikë hibridë të aplikojnë në thirrjen publike dhe të shprehin interesin për të marrë pjesë. Në këtë trajnim mund të marrin pjesë më shumë të punësuar nga kompania e paraqitur (maksimumi deri në 3 pjesëmarrës).
Trajnimi synon të informojë pjesëmarrësit se çfarë aftësi, njohuri dhe shkathtësi u duhen për profesione të reja dhe cilat janë proceset e punës në nivelin operacional.

Aplikimi do të bëhet sipas parimit i pari i regjistruar - i pari i shërbyer, deri në plotësimin e vendeve në dispozicion për trajnimin hyrës që do të zhvillohet online. Përparësi do t’u jepet kompanive, udhëheqja e të cilave do të tregojë interes për profesione të reja në këtë sektor dhe të cilët do të jenë të detyruar të përfshijnë disa nga personat e trajnuar në trajnimet e ardhshme nga sektori, në lidhje me profesionet e reja.

Njëkohësisht, menaxhmenti i ndërmarrjeve pritet të jetë i interesuar të përfshihet në pilot programe të mundshme në të ardhmen, për arsimin e mesëm profesional në lidhje me këtë temë, me mundësinë e sigurimit të punës praktike në kompani. Punëdhënësit e interesuar mund të shprehin interesin e tyre për të marrë pjesë KETU.

Trajnimi do të realizohet nga ekspertë të fushës nga Republika e Sllovenisë dhe Republika e Maqedonisë së Veriut.

 

Afati për aplikim: 15.03.2021 

Institucioni që lëshon thirrjen: Programi për Zhvillim e Kombeve të Bashkuara (UNDP), pjesë e projektit “Bajpasimi i hendekut të aftësive për krijimin e vende të reja dhe më të mira të punës” në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës, me mbështetjen e Qeverisë së Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Irlandës Veriore.

Thirrja publike shpallet në kuadër të projektit “Bajpasimi i hendekut të aftësive për krijimin e vendeve të reja dhe më të mira të punës”, në partneritet me Ministrinë e Arsimit dhe Shkencës të Republikës së Maqedonisë së Veriut.

 

Informacione të hollësishme mund të merren në kontakt telefonin: 072/261-345,si dhe në ueb faqen e UNDP-së www.mk.undp.org dhe në portalin e specializuar: www.skills4future.mk

UNDP Around the world

You are at UNDP North Macedonia 
Go to UNDP Global