Во рамките на мерката 7.3. – Поддршка за претприемништво и формирање на правни субјекти – даватели на услуги за грижа во заедницата како дел од Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување 2021, се повикуваат сите заинтересирани невработени лица кои покажуваат желба и интерес да основаат Здружение на граѓани/невладина организација која ќе делува во областа на социјалната заштита и испорачување на услуги за одмена на семејна грижа и услуги за долготрајна грижа за болни лица.

Следејќи ги измените во Законот за социјална заштита, со овој повик се поддржува процесот на воспоставување социјални сервиси за лица со попреченост, лица со најтешки хронични болести и долгорочни болни лица кои ќе се испорачуваат во домот или во заедницата.

Како можам да се вклучам во мерката?

Пријавувањето е многу едноставно! Пополнете го формуларот за изразување интерес на овој линк.

Пријавувањето ќе траe се до пополнување на предвидениот опфат со мерката. Со тоа автоматски влегувате во базата на потенцијални апликанти. Понатаму, ќе бидете контактирани од нашиот тим околу понатамошните чекори од имплементацијата на оваа мерка.

Кои се придобивките од мерката?

  • Поддршка при основање на Здружение на граѓани/невладина организација оддржлив и успешен субјект – давател на социјални услуги
  • Грант во износ од 307.500 денари со вклучен ДДВ за набавка на опрема и материјали потребни за испорачување на социјалните услуги
  • Обезбедување обучена и квалификувана работна сила преку стручни обуки
  • Субвенција на плати за лицата кои ќе се вработат во новоформираното Здружение на граѓани како даватели на социјални услуги во износ од 29.180 (бруто) денари во период од 10 месеци
  • Менторска и советодавна поддршка низ целиот процес

Kонтакт лица за повеќе информации:

Зерина Рамиќевиќ (zerina.ramikevik@undp.org)
Викторија Нешковска Каракотева (viktorija.neshkovska@undp.org)

---

Në suaza të masës 7.3. - Mbështetje për sipërmarrësi dhe themelimin e personave juridikë - ofrues të shërbimeve të kujdesit komunitar si pjesë e Planit Operacional për masa aktive dhe programe për punësimi për vitin 2021, ftohen të gjithë personat e interesuar të papunë të cilët tregojnë dëshirën dhe interesimin për themelimin e një Shoqatë të qytetarëve / Organizatë joqeveritare që do të veprojë në fushën e mbrojtjes sociale dhe ofrimin e shërbimeve për zëvëndësimin e kujdesit familjar dhe shërbimeve për kujdesin afatgjatë për personat e sëmurë.

Duke i ndjekur ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen Sociale, me këtë thirrje mbështetet procesi i vendosjes së shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuara, personat me sëmundje kronike më të rënda dhe personat e sëmurë afatgjatë që do ofrohen në shtëpi ose në komunitet.

Si mund të përfshihem në këtë masë?

Aplikimi është shumë i thjeshtë. Plotësoni formularin për shprehjen e interesimit në linkun e mëposhtëm.

Aplikimi do të zgjasë derisa të përfundojë plotësimi I përfshirjes së paraparë me këtë masë. Me këtë automatikisht përfshiheni në bazën e të dhënave të aplikantëve të mundshëm. Për më tepër, do të kontaktoheni nga ekipi ynë në lidhje me hapat e mëtejshëm të implementimit të kësaj mase.

Cilat janë përfitimet e kësaj mase?

  • Mbështetje gjatë themelimit të Shoqatës së Qytetarëve / Organizatës joqeveritare, një subjekt i qëndrueshëm dhe i suksesshëm - ofrues i shërbimeve sociale
  • Grant (fonde të pakthyeshme) në vlerë prej 307,500 denarë me TVSH të përfshirë për prokurimin e pajisjeve dhe materialeve të nevojshme për ofrimin e shërbimeve sociale
  • Sigurimi i fuqisë punëtore të trajnuar dhe të kualifikuar përmes trajnimeve profesionale
  • Subvencionimi i pagave për personat që do të punësohen në Shoqatën e sapoformuar të qytetarëve si ofrues të shërbimeve sociale në vlerë prej 29,180 (bruto) denarë në një periudhë prej 10 muajsh
  • Mbështetje mentoruese dhe këshilluese gjatë të gjithë procesit

Kontaktoni personat për më shumë informacione:

Zerina Ramiqeviq (zerina.ramikevik@undp.org)
Viktorija Neshkovska Karakoteva (viktorija.neshkovska@undp.org)