Во рамките на мерката 7.2 Обука и вработување на лица за обезбедување услуги на грижа во заедницата - дел од Оперативниот план за активни мерки и програми за вработување 2021 година, се повикуваат да аплицираат сите заинтересирани Здруженија на граѓани/невладини организации кои имаат желба и мотив да станат даватели на социјални услуги кои ќе ги опфаќаат услугите за одмена на семејна грижа и услугите за долготрајна грижа за болни лица.

Следејќи ги измените во Законот за социјална заштита, со овој повик се поддржува процесот на воспоставување социјални сервиси за лица со попреченост, лица со најтешки хронични болести и долгорочни болни лица кои ќе се испорачуваат во домот или во заедницата.

Како можe здружение на граѓани/невладина организација да се вклучи во мерката?

Пријавувањето е многу едноставно! Пополнете го формуларот за изразување интерес на овој линк.

Пријавувањето ќе трае се до пополнување на предвидениот опфат со мерката. Со тоа автоматски влегувате во базата на потенцијални апликанти. Понатаму, ќе бидете контактирани од нашиот тим околу понатамошните чекори од имплементацијата на оваа мерка.

Кои се придобивките од мерката?

  • Создавање на одржлив и успешен субјект - давател на социјални услуги
  • Обезбедување обучена и квалификувана работна сила преку стручни обуки
  • Субвенција на плати за лицата вработени како даватели на социјални услуги во износ од 30.780 (бруто) денари во период од 10 месеци
  • Покривање на оперативните трошоци и трошоци за управување
  • Менторска и советодавна поддршка низ целиот процес

Kонтакт лица за повеќе информации:

Зерина Рамиќевиќ (zerina.ramikevik@undp.org)
Викторија Нешковска Каракотева (viktorija.neshkovska@undp.org)

---

Në suaza të masës 7.2 Trajnimi dhe punësimi i personave për ofrimin e shërbimeve të kujdesit në komunitet - pjesë e Planit Operacional për masa aktive dhe programe p për punësimi për vitin 2021, ftohen që të aplikojnë të gjitha Shoqatat e qytetarëve / Organizatat joqeveritare që kanë dëshirën dhe motivim për t’u bërë ofrues të shërbimeve sociale që do t’i përfshijnë shërbimet e zëvëndësimit të kujdesit familjar dhe shërbimet e kujdesit afatgjatë për të sëmurët.

Duke i ndjekur ndryshimet në Ligjin për Mbrojtjen Sociale, me këtë thirrje mbështetet procesi i vendosjes së shërbimeve sociale për personat me aftësi të kufizuara, personat me sëmundje kronike më të rënda dhe personat e sëmurë afatgjatë që do ofrohen në shtëpi ose në komunitet.

Si mund të përfshihet në këtë masë një shoqatë qytetare / organizatë joqeveritare?

Aplikimi është shumë i thjeshtë. Plotësoni formularin për shprehjen e interesimit në linkun e mëposhtëm. Aplikimi do të zgjasë derisa të përfundojë plotësimi i përfshirjes së paraparë me këtë masë.

Me këtë automatikisht përfshiheni në bazën e të dhënave të aplikantëve të mundshëm. Për më tepër, do të kontaktoheni nga ekipi ynë në lidhje me hapat e mëtejshëm të implementimit të kësaj mase.

Cilat janë përfitimet e kësaj mase?

  • Krijimi i një subjekti të qëndrueshëm dhe të suksesshëm - ofrues të shërbimeve sociale,
  • Sigurimi i fuqisë punëtore të trajnuar dhe të kualifikuar përmes trajnimeve profesionale,
  • Subvencionimi i pagave për personat e punësuar si ofrues të shërbimeve sociale në vlerë prej 30,780 (bruto) MKD në një periudhë prej 10 muajsh,
  • Mbulimi i shpenzimeve operative dhe shpenzimeve për menaxhim,
  • Mbështetje mentoruese dhe këshilluese gjatë të gjithë procesit.

Kontaktoni personat për më shumë informacione:

Zerina Ramiqeviq (zerina.ramikevik@undp.org)
Viktorija Neshkovska Karakoteva (viktorija.neshkovska@undp.org)