Се продолжува рокот за доставување на апликации во рамки на повикот за проекти за меѓуопштинска соработка распишан од страна на УНДП. Крајниот рок за доставување на проекти е понеделник 23 август 2021 година во 17.00 часот.

Оние апликации кои се веќе доставени нема потреба да се испраќаат по втор пат. Сепак, тие апликанти имаат можност да прават промени во проектната апликација. Во тој случај ќе биде евалуирана последната доставена верзија на проектната апликација.

Повикот за проекти за меѓуопштинска соработка е распишан во рамките на проектот „Пост-КОВИД: општините како двигатели за одржливиот развој“ кој го спроведува УНДП во соработка со Бирото за регионален развој и Министерството за локална самоуправа.

Преку повикот ќе бидат поддржани иновативни проекти за меѓуопштинска соработка и единиците на локалната самоуправа ќе може да аплицираат за проекти во вредност од 30.000 до 50.000 УСД.

Сите детали за повикот можете да ги најдете на следниот линк: https://bit.ly/3r8mvoA

---

Është zgjatur afati për dorëzimin e aplikacioneve në kuadër të thirrjes për projekte për bashkëpunimin ndërkomunal të shpallur nga UNDP. Afati i fundit për dorëzimin e projekteve është dita e hënë, 23 gusht i vitit 2021, në ora 17.00.

Aplikacionet që tashmë janë dorëzuar nuk kanë nevojë të paraqiten përsëri. Megjithatë, ata aplikantë kanë mundësinë të bëjnë ndryshime në aplikimin projektues. Në atë rast, do të vlerësohet versioni i fundit i dorëzuar i aplikacionit projektues.

Thirrja për projekte për bashkëpunimin ndërkomunal është shpall në kuadër të projektit "Post-KOVID: komunat si shtytëse për zhvillim të qëndrueshëm" të cilin e zbaton UNDP në bashkëpunim me Byronë për Zhvillim Rajonal dhe Ministrinë e Vetëqeverisjes Lokale.

Përmes thirrjes do të mbështeten projekte inovative për bashkëpunimin ndërkomunal dhe njësitë e vetëqeverisjes lokale do të mund të aplikojnë për projekte me vlerë prej 30,000 deri 50,000 USD.

Të gjitha detajet për thirrjen mund të gjenden në linkun e mëposhtëm: https://bit.ly/3r8mvoA

UNDP Around the world

You are at UNDP North Macedonia 
Go to UNDP Global